وبلاگ حسابدار_فاhttp://www.tebyan.net/hesabdarfo/index.aspxfaمیزگرد حسابرسی داخلیhttp://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=177851/6/2008 5:25:00 AMکار حرفه‌ای: مفاهیم، ویژگی‌ها و کارکرد - پیوندهای بین «کار»، «نوع کار» و «فرد»http://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=177821/6/2008 5:23:00 AMبا اندیشمندان حسابداری جهان آشنا شویم‌ - رابرت کوهن مائوتزhttp://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=177811/6/2008 5:21:00 AMنگاهی به کتاب مقدمه‌ای بر اصول حسابداری شرکتهااز دیدگاه تاریخی‌http://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=177801/6/2008 5:18:00 AMآشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتی (صرفه‌اقتصادی)http://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=177781/6/2008 5:15:00 AMسیمای مدیران مالی‌ در سال 2010http://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=177761/6/2008 5:13:00 AMضرورت تدوین استانداردهای حسابداری برای صندوقها و سازمانهای بازنشستگیhttp://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=1729612/18/2007 9:57:00 AMاستانداردهای حسابداری ایران: نگاهی به آینده گفتگو با: دکتر محسن خوش‌طینت‌http://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=1729512/18/2007 9:54:00 AMاستانداردهای حسابداری ایران: نگاهی به آینده‌http://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=1729412/18/2007 9:53:00 AMمیزگرد استانداردهای حسابداری‌http://www.tebyan.net/weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=1726912/17/2007 3:37:00 AM