جدول مالیات حقوق در سال 1385

جدول مالیات حقوق در سال 1385

 

نظر به اين كه ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري كه به موجب مصوبه شماره 4268/ت34534 ه مورخ21/1/85 هيات محترم وزيران جايگزين مصوبه شماره 89895/ت 34543 ه مورخ 28/12/84 اعلام گرديده

 

جمهوري اسلامي ايران

بسمه تعالي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره2111/144-211 

سازمان امور مالياتي كشور

تاريخ 28/1/1385

رئيس كل

 

 

 

اداره كل امور مالياتي استان

شوراي عالي مالياتي

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان

دفتر فني مالياتي

اداره كل

هيات عالي انتظامي مالياتي

دفتر

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر

جامعه حسابداران رسمي ايران

دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي

سازمان حسابرسي

مجله ماليات

 

 

نظر به اين كه ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري كه به موجب مصوبه شماره 4268/ت34534 ه مورخ21/1/85 هيات محترم وزيران جايگزين مصوبه شماره 89895/ت 34543 ه مورخ 28/12/84 اعلام گرديده، چهار صدو سي و دو (432) ريال تعيين شده است. بنابراين از تاريخ 1/1/85 و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذكر كليه حقوق بگيران در سال 1385 به شرح زير خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از ماليات بر درآمد حقوق ( ريال)       000/920/25=432×400×150

معافيت ماهانه درآمد حقوق (‌ريال)                                  000/160/2=12÷000/920/25

جدول محاسبه ماليات بر درآمد حقوق كاركنان مشمول قانون كار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جهت  بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد.

 ضمناً مفاد بخشنامه شماره 606/3-211 مورخ 19/1/85 و جداول ضميمه آن كه با توجه به مصوبه شماره 89895/ت34543 ه مورخ  28/12/84 تنظيم و ابلاغ شده است، كان لم يكن اعلام مي گردد. 7691/م

 

                                                                                                                          

                                                                                                      علي اكبر عرب مازار

 

 

جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون كار و اشخاصي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت  نمي باشند بر اساس ماده (84)‌اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب حقوق به (432) ريال در سال 1385

 

حقوق ماهانه

(ريال)

حقوق سالانه

(ريال)

درآمد مشمول ماليات سالانه (ريال)

پس از كسر معافيت ماده 84

اصلاحي (‌مبلغ 000/100/26 ريال)

نرخ هاي مقرر ماده 85 و 131 (درصد)

ماليات حقوق سالانه(ريال)

ماليات حقوق

ماهانه (ريال)

توضيحات

000/160/2

000/920/25

-

-

-

-

-

000/350/2

000/200/28

000/280/2

10

000/228

000/19

-

000/500/2

000/000/30

000/080/4

10

000/408

000/34

-

000/000/3

000/000/36

000/080/10

10

000/008/1

000/84

-

000/500/3

000/000/42

000/080/16

10

000/608/1

000/134

-

000/000/4

000/000/48

000/080/22

10

000/208/2

000/184

-

000/500/4

000/000/54

000/080/28

10

000/808/2

000/234

-

000/000/5

000/000/60

000/080/34

10

000/408/3

000/284

-

000/500/5

000/000/66

000/080/40

10

000/008/4

000/334

-

000/660/5

000/920/67

000/000/42

10

000/200/4

000/350

-

000/000/6

000/000/72

000/080/46

10 و 20

000/016/ 5

000/418

نسبت‌به مازاد

000/500/6

000/000/78

000/080/52

10 و 20

000/216/6

000/518

-

000/000/7

000/000/84

000/080/58

10 و 20

000/416/7

000/618

-

000/500/7

000/000/90

000/080/64

10 و 20

000/616/8

000/718

-

000/000/8

000/000/96

000/080/70

10 و 20

000/816/9

000/818

-

000/000/9

000/000/108

000/080/82

10 و 20

000/216/12

000/018/1

-

000/000/10

000/000/120

000/080/94

10 و 20

000/616/14

000/218/1

-

333/493/10

000/920/125

000/000/100

10 و 20

000/800/15

667/316/1

-

000/000/11

000/000/132

000/080/106

10 و 20 و 25

000/320/17

333/443/1

نسبت‌به مازاد

000/000/12

000/000/144

000/080/118

10 و 20 و 25

000/320/20

333/693/1

-

000/000/13

000/000/156

000/080/130

10 و 20 و 25

000/320/23

333/943/1

-

000/000/14

000/000/168

000/080/142

10 و 20 و 25

000/320/26

333/193/2

-

000/000/15

000/000/180

000/080/154

10 و 20 و 25

000/320/29

333/443/2

-

000/000/16

000/000/192

000/080/166

10 و 20 و 25

000/320/32

333/693/2

-

000/000/17

000/000/204

000/080/178

10 و 20 و 25

000/320/35

333/943/2

-

000/000/18

000/000/216

000/080/190

10 و 20 و 25

000/320/38

333/193/3

-

000/000/19

000/000/228

000/080/202

10 و 20 و 25

000/320/41

333/443/3

-

000/000/20

000/000/240

000/080/214

10 و 20 و 25

000/320/44

333/693/3

-

 

 

 

تهيه و تنظيم: دفتر فني مالياتي – گروه مشاغل و حقوق /7621/م

 

جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب اصلاحي حقوق به (432) ريال در سال 1385

 

حقوق ماهانه

(ريال)

حقوق سالانه

(ريال)

درآمد مشمول

ماليات سالانه (ريال)

پس از كسر معافيت ماده 84

نرخ هاي مقرر ماده 85 (درصد)

ماليات حقوق سالانه (ريال)

ماليات حقوق ماهانه (ريال)

000/160/2

000/920/25

-

-

معاف

معاف

000/500/2

000/000/30

000/080/4

10

000/408

000/34

000/000/3

000/000/36

000/080/10

10

000/008/1

000/84

000/500/3

000/000/42

000/080/16

10

000/608/1

000/134

000/000/4

000/000/48

000/080/22

10

000/208/2

000/184

000/500/4

000/000/54

000/080/28

10

000/808/2

000/234

000/000/5

000/000/60

000/080/34

10

000/408/3

000/284

000/500/5

000/000/66

000/080/40

10

000/008/4

000/334

000/000/6

000/000/72

000/080/46

10

000/608/4

000/384

000/500/6

000/000/78

000/080/52

10

000/208/5

000/434

000/000/7

000/000/84

000/080/58

10

000/808/5

000/484

000/500/7

000/000/90

000/080/64

10

000/408/6

000/534

000/000/8

000/000/96

000/080/70

10

000/008/7

000/584

000/500/8

000/000/102

000/080/76

10

000/608/7

000/634

000/000/9

000/000/108

000/080/82

10

000/208/8

000/684

000/500/9

000/000/114

000/080/88

10

000/808/8

000/734

000/000/10

000/000/120

000/080/94

10

000/408/9

000/784

 

 

تهيه و تنظيم : دفتر فني مالياتي – گروه مشاغل و حقوق

 

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
دوشنبه اول 5 1386
X