پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 53

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 53

شماره : 53

تاریخ 27/7/1383

 

پرسش مطرح شده :

آیا مالیات کسرشده توسط کارفرما ازصورت‌وضعیت پیمانکاران که بعنوان پیش‌پرداخت مالیات دردفاتر شرکت پیمانکار ثبت می‌شود باید در صورت‌جریان وجوه نقد تحت سرفصل مالیات بردرآمد منعکس شود ؟

 

 

پاسخ :

باتوجه به مفاد بند 55 استاندارد حسابداری شماره 2 ، صورت جریان وجوه نقد صرفاً منعکس کننده معاملاتی است که به ورود یا خروج وجه نقد منجر شده باشد. بنابراین ، مالیات کسرشده توسط کارفرما از صورت‌وضعیت پیمانکار به‌دلیل این‌که منجربه ورود و خروج واقعی وجه نقد نمی‌شود ، نباید درصورت جریان وجوه نقد شرکت پیمانکار تحت سرفصل مالیات بردرآمد انعکاس یابد . اما ، باتوجه به مفاد بند 56 استاندارد حسابداری یاد شده ، مبلغ پیش‌پرداخت مالیات ، درصورت با‌اهمیت بودن ، باید به‌نحوی مناسب ذیل صورت جریان وجوه نقد و دریادداشت‌های توضیحی افشا شود .

 

 


دسته ها :
شنبه سیم 4 1386
X