اطلاعيه برگزاري دوره هاي آموزشي سال 1386 جامعه حسابداران رسمي ايران

اطلاعيهبرگزاريدوره هايآموزشي سال 1386جامعهحسابدارانرسمي ايران

 

اطلاعيهبرگزاريدوره هايآموزشي سال 1386

جامعهحسابدارانرسمي ايران

با همكاري

مركز آموزشحسابدارانخبره

 

جامعهحسابدارانرسمي ايرانبا هدفارتقاي مهارتهايحرفه‌اياعضاء دوره‌هايزير را درمركز آموزشحسابدارانخبره (‌وابستهبه انجمنحسابدارانخبره ودانشگاه صنعتنفت)‌ برگزارمي‌كند.

 

رديف

عنواندرس

طولدوره

زمانبرگزاري

تاريخشروع

تاريخپايان

1

حسابرسيمالي- كليات

21ساعت

شنبهاز 17:30 الي 20:30

13/5

31/6

2

حسابرسيكامپيوتري

21ساعت

يكشنبهاز 17:30 الي 20:30

7/5

18/6

3

آشنايي باحسابرسي درمحيط‌هايكامپيوتري

6ساعت

پنجشنبه از 8 الي 11

11/5

18/5

4

حسابرسيعملياتي وداخلي

21ساعت

دوشنبهاز 17:30 الي 20:30

8/5

19/6

5

قوانين ومقرراتمالياتي وحسابرسيمالياتي

21ساعت

سهشنبه از 17:30 الي20:30

9/5

20/6

6

رسيدگي بهاطلاعاتمالي آتي (بخش340)

6ساعت

پنجشنبه از 11 الي 14

11/5

18/5

7

گزارشحسابرسمستقل وبازرسقانوني ( باتاكيد براستانداردهايحسابرسيمربوط)

15ساعت

چهارشنبهاز 17:30 الي 20:30

3/5

31/5

8

نمونهگيري آماريدر حسابرسي (با تاكيد بربخش 53استانداردهايحسابرسي)‌

6ساعت

پنجشنبه از 14 الي 17

11/5

18/5

9

آئين رفتارحرفه‌اي

6ساعت

پنجشنبه از 17 الي 20

11/5

18/5

10

مسئوليتحسابرس درارتباط باتقلب واشتباه درحسابرسيصورتهايمالي. (‌بخش 24استانداردهايحسابرسي)

تاييدخواهي برونسازماني (بخش5-50)

تداومفعاليت (بخش 57)

6ساعت

جمعهاز 8 الي 11

5/5

12/5

11

صورتهايمالي تلفيقي (‌باتاكيد براستانداردهايحسابداري 19، 18 ،15 و 20)‌

30ساعت

پنجشنبه از 8 الي 11

25/5

26/7

12

صورت جريانوجوه نقد( باتاكيد براستانداردحسابداريشماره 2)‌

12ساعت

پنجشنبه از 11 الي 14

25/5

15/6

13

حسابداريصنعتي ومديريت

21ساعت

پنجشنبه از 14 الي 17

25/5

5/7

14

نحوه تهيهصورتهايمالي پيشبيني شده

12ساعت

جمعهاز 11 الي 14

12/5

2/6

15

تجزيه وتحليلاطلاعاتمالي

12ساعت

جمعهاز 14 الي 17

12/5

2/6

16

مديريتمالي

30ساعت

پنجشنبه از 17 الي 20

25/5

26/7

17

زبان تخصصي

30ساعت

جمعهاز 8 الي 11

19/5

20/7

 

شرايط وضوابط تشكيلدوره ها:

-تكميل فرمثبت نام وارسال آن بهمركز آموزش حسابدارانخبره واقع درخياباناستاد نجاتالهي جنوبی–خياباناراك– پلاك 45يا ارسال ازطريق دورنگار88940861 (‌فرم درسايت جامعهبه آدرس www.iacpa.irنيز قابل دسترسياست.)

-مبلغ شهريههر دوره براياعضاي جامعهحسابدارانرسمي وكاركنانموسساتحسابرسي عضوجامعه (‌بامعرفي نامهموسساتحسابرسي) بهازاي هر ساعتكلاس مبلغ 30،000ريال و برايسايرين مبلغ40،000 ريال مي‌باشد.

- پرداختمبلغ شهريههر دوره دروجه مركزآموزشحسابدارانخبره به حسابجاري 288627614 نزدبانك تجارتشعبه مركزيكد 450 و ارائهاصل رسيد بهامور ماليمركز ياارسال آن ازطريقدورنگار 88940861

- در صورتانصرافمتقاضي ازشركت دردوره، شهريهپرداختي تا 10روز قبل ازتشكيل كلاسمسترد خواهدشد وپس از آنقابلاستردادنخواهد بود.

- تشكيل هردوره منوط بهتكميل ظرفيتدر نظر گرفتهشده است و درصورت عدمتشكيل كلاس،شهريه پرداختيمسترد خواهدشد.

- در پايان هردوره آموزشيبراي شركتكنندگان گواهينامهصادر مي‌شودو امتياز آننيز برايرتبه بندياعضاي جامعهمورد محاسبهقرار مي‌گيرد.

 

اينجانببا مشخصاتزير:

 

نام و نامخانوادگي:                                     شمارهشناسنامه:                                                   نامپدر:

شمارهعضويت:                               شماره تلفنثابت:                                           شمارهتلفن همراه:

 

آدرس:

 

 

با واريزمبلغ......................ريال طيفيش شماره................علاقه مندبه شركت دركلاس ياكلاسهايرديف     و    و     و    و     مي‌باشم.

 

 

امضاءداوطلب

 

 

دریافتنسخه چاپی

منبع :جامعهحسابدارانرسمی ایران

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
قابل توجه داوطلبان عضویت در سومین دوره شورای عالی

قابل توجه داوطلبان عضویت درسومین دوره شورای عالی

 

"بسمه تعالی"

"قابل توجه داوطلبان عضویت در سومین دوره شورای‌عالی"

 

جامعه حسابدارانرسمی ایران با هدف اطلاع‌رسانی و ایجاد انگیزه برای مشارکت گسترده‌تر درانتخابات، در نظر دارد از تاریخ 20 الی 31 تیرماه جاری با اختصاص فرصتی مساوی بهداوطلبان عضویت در شورای‌عالی، برنامه‌های آینده آنان را جهت اطلاع سایر اعضاءدر سایت جامعه قرار دهد بدیهی است انعکاس برنامه‌ها دلیل بر تائید جامعه نبوده وصرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد لذا از داوطلبان دعوت می‌شود برنامه‌های خود را دریک صفحه کاغذ A4با فونت TAHOMA،سایز 13 ، حداکثر در 13 سطر تایپ و پس از امضاء به‌همراه فلاپی مربوط به جامعهارسال فرمایند.

 

ضمنا نظر بهاینکه قرار است صرفا برنامه داوطلبان محترم شورایعالی به اطلاع اعضا برسد، لذاسایر اطلاعات ارائه شده توسط داوطلبان مزبور (شامل سوابق کاری، سوابق تحصیلاتی و...) در سایت جامعه قرار نخواهد گرفت.

 

جامعه حسابداران رسمی ایران

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
اطلاعیه درخصوص "بیمه مسئولیت حسابرسان"

اطلاعیه درخصوص "بیمه مسئولیتحسابرسان"

 

"باسمه تعالی"

 

اعضاء محترم

 

با سلام،

احتراماًباستحضار می‌رساند، پس از تشکیل جلسات کارشناسی متعدد با مدیران و کارشناسانبیمه و اخذ دیدگاههای مختلف صاحبنظران نهایتاً در اواخر سال 1385 متن پیش‌نویسقرارداد بیمه مسئولیت حسابرسان نهائی شد.

عنایت دارند کهبرای اولین بار در ایران چنین قراردادی بین موسسات حسابرسی با شرکتهای بیمهمنعقد می‌شود، لذا لازم بود جوانب مختلف موضوع منجمله حدود و میزان مسئولیت ناشیاز اجرای این قرارداد برای موسسات و نیز شرکتهای بیمه و به حداقل رساندن ابهاماتدر این‌خصوص، مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد تا بتواند پوشش بیمه‌ای کافی درقبال خسارت مالی ناشی از "اشتباهات احتمالی" حسابرسان ایجاد گردد.

این پوشش فقطموارد ناشی از، قصور و سهل‌ا نگاری در انجام کارهای حرفه‌ای را در بر می‌گیرد کهسبب ضرر و زیان برای اشخاص ثالث گردد. البته قضاوت در چنین مواردی به یک مرجعحرفه‌ای می‌بایست واگذار می‌شد که پس از بررسیهای لازم، "جامعه" به‌عنوانحکم مرضی‌الطرفین انتخاب گردید.

تعین میزان "حق‌ بیمه" نیز به لحاظ استقبال موسسات حسابرسی و ایجاد جاذبه‌های شرکتهایبیمه واجد اهمیت زیادی است.

لذا پیشنهادمبنای قیمت و شرایط مالی قرارداد، در اختیار شرکتهای بیمه قرار گرفته‌ است تاتفاهم‌نامه گروهی "بیمه مسئولیت مدنی حسابرسان" بین جامعه و شرکتیمنعقد ‌گردد که بهترین شرایط و مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد نماید.

بدیهی استمتعاقباً پیشنهادهای واصله از شرکتهای بیمه و نهایتاً شرکت بیمه‌ای که می‌تواندطرف قرارداد واقع شود به اطلاع خواهد رسید.

 

و من‌ا... التوفیق

لطفعی لطفعلیان ‌صارمی

 

 

منبع :جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 67

پاسخ به پرسشهایفنی : شماره 67

شماره : 67

تاریخ : 20/9/1385

 

پرسش :

آیا طبقه‌بندیداراییها و بدهیهای به جاری و غیرجاری در ترازنامه شرکتهای پیمانکار ضرورت داردو آیا سپرده‌های مکسوره از صورتحسابهای پیمانکاران توسط کارفرمایان در این‌گونهشرکتها ماهیت مطالبات تجاری دارد؟

 

 

پاسخ :

طبق استانداردحسابداری شماره 14 تحت عنوان ”نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری“،داراییها و بدهیهای یک واحد تجاری زمانی به‌عنوان جاری طبقه‌بندی می‌شود کهانتظار رود طی یک چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخترازنامه، هر کدام طولانی‌تر است ، مصرف، فروخته یا تسویه شود. لذا در صورتی کهچرخه عملیاتی یک شرکت پیمانکار یک سال یا کمتر از آن باشد، لازم است ترازنامهطبقه‌بندی شده بر مبنای تفکیک داراییها و بدهیها به جاری و غیر جاری ارائه شود. اماچنانچه شرکت پیمانکار قراردادهایی را منعقد کند که مدت اجرای آن خیلی طولانی ویا دوره‌های زمانی اجرای آن طولانی و متفاوت باشد، از آنجا که تعیین چرخهعملیاتی شرکت مواجه با ابهام میگردد، در تهیه صورتهای مالی دوره‌ای یا سالانه،الزامی به تفکیک داراییها و بدهیها به جاری و غیرجاری نیست.

لازم به یاد‌آوریاست که مطالب بالا منحصر به شرکتهای پیمانکار نیست و در شرکتهای غیر پیمانکار کهچرخه عملیات آنها طولانی یا نامشخص باشد (مانند شرکتهای شهر جدید و انبوه‌سازانساختمان) نیز طبقه‌بندی مزبور ضرورت ندارد .

درمورد سپرده‌هایمکسوره توسط کارفرمایان از صورتحسابهای شرکتهای پیمانکار، تنها سپرده حسن انجامکار ماهیت مطالبات تجاری دارد.

 

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 66

پاسخ بهپرسشهای فنی :شماره 66

شماره : 66

تاريخ   : 18/2/1385

 

پرسش :

نحوهانعکاس وجوهنقد مشترياننزدکارگزارانبورس اوراقبهادار درصورتهايمالي شرکتهايکارگزاريچگونه است؟

 

 

پاسخ :

طبق ماده 30”آيين‌نامهمعاملات درسازمانکارگزارانبورس اوراقبهادارتهران“ (مصوبجلسه 17/12/1383 شورايبورس)کارگزارانمکلفند تماموجوهي را کهاز مشتريانخود برايانجاممعامله دريافتمي‌دارند درحساب جاريمخصوصي کهنزد يکي ازبانکها و تحتعنوان ”حسابجاريمعاملاتيکارگزاري“به نام خودباز مي‌کنندمنظورنمايند ومجاز نيستندبه هيچ وجه،وجوه مشتري(شامل وجوهحاصل از فروشاوراقبهادارمشتري) رابراي مدتيخارج از زمانتعيين شده دردستورالعملمربوط، نزدخود نگاهدارند و ياهرگز از محلوجوه آنها،براي سايرمشتريان و ياکارگزاري خودمعاملهانجام دهند.به اين ترتيبوجوهمشتريانناشي ازموارد يادشده در بالااگرچه درحساب بانکيبه نامکارگزاراست، اماکارگزار دراستفاده وبکارگيري ازاين وجوه بامحدوديتهايمقرراتيشديدي مواجهاست. از اين روکارگزار بروجوه مذکورتسلطمالکانهندارد و در چنينشرايطي وجوهمزبور فاقدمعيارهايکافي برايشناختبعنواندارائي است.با اين وجود،انعکاس کلموجودي نقد وکسر وجوه نقدمتعلق بهمشتريان ازآن در متنترازنامهاطلاعات مفيديرا براياستفادهکنندگانصورتهاي ماليفراهم مي‌کندو لذا ايننحوه عملتجويز مي‌شود.به اينترتيب،انعکاسجريانهايورود و خروجناشي از اينوجوه در صورتجريان وجوه نقد،ضرورت ندارد.

 

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 65

پاسخ به پرسشهایفنی : شماره 65

شماره : 65

تاریخ : 11/2/1385

 

پرسش :

طبق بند ”ج“ تبصره1 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، کلیه شرکتهای دولتی موضوع تبصره یاد شده موظف شده‌اندعلاوه بر پرداخت مالیات عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال1384 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهامآنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمولپرداخت وجوه موضوع تبصره یاد شده نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی باید بهسهامداران بخش یادشده پرداخت شود. نحوه برخورد حسابداری با این موضوع چگونه است؟

 

 

پاسخ :

با توجه به قسمتاخیر تبصره یاد شده که شرکتهای دولتی را مکلف به واریز سهم بخش دولتی به حسابدرآمد عمومی و پرداخت سهم بخش غیردولتی به سهامداران مربوط کرده است، کلیهشرکتهای دولتی مشمول تبصره یاد شده در بالا باید چهل درصد سود ویژه سال 1384 راتحت عنوان تقسیم سود در صورتهای مالی سال 1384 منظور کنند. ضمناً ، هرچند کهبراساس مفاد برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره 58 مورخ 2/3/1384، سی‌ درصد سودابرازی سال 1383 (موضوع بند ”ج“ تبصره ”1“ قانون بودجه سال 1384) باید ذیل رقممالیات بر درآمد عملکرد در صورت سود و زیان منعکس شود، معهذا به منظور تأمینقابلیت مقایسه بیشتر اطلاعات مالی، تغییر طبقه‌بندی اقلام مقایسه‌ای مربوط درصورتهای مالی سال 1384 توصیه می‌گردد.

 

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 64

پاسخ به پرسشهایفنی : شماره 64

شماره : 64

تاریخ : 2/8/1384

 

پرسش :

در مواردی کهواحد سرمایه‌پذیر، واحد فرعی یا وابسته واحد سرمایه‌گذار نیست، اما هر دو تحتکنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مشترک یک واحد تجاری اصلی هستند، آیا واحد سرمایه‌گذارمی‌تواند تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی واحد سرمایه‌پذیر را به‌عنوان رویدادتعدیلی محسوب و درآمد سود سهام را بر این مبنا شناسائی کند؟

 

 

پاسخ :

طبق پیوستاستاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان ” حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه“شناسایی زودهنگام سود سهام به‌دلیل تعدیلی بودن رویداد تصویب سود سهام، تنهادرمورد سود سهام حاصل ازسرمایه‌گذاری در ” واحدهای تجاری فرعی و وابسته“ مجازاست. واحدهای مورد نظر علیرغم این که تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مشترک واحدتجاری اصلی هستند، اما خود کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای بر یکدیگر ندارند . ازاینرو، تصویب سود سهام مربوط به اینگونه سرمایه‌گذاریها رویداد تعدیلی نیست و سودسهام مربوط تنها باید در دوره‌ مالی احراز دریافت ، توسط واحد سرمایه‌گذارشناسایی شود.

 

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 63

پاسخ به پرسشهایفنی : شماره 63

شماره 63

تاریخ : 28/6/1384

 

پرسش :

کاهش ارزش بازارسرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس در چه وضعیتهایی به‌عنوان کاهش دایمی تلقی می‌شودو درصورت ضرورت احتساب ذخیره، مبلغ آن برچه مبنایی تعیین می‌گردد؟

 

 

پاسخ :

برپایه استانداردحسابداری شماره 15باعنوان ”حسابداری سرمایه‌گذاریها“، از آنجا که سرمایه‌گذاریبلندمدت با قصد نگهداشت برای مدت طولانی تحصیل می‌شود، ارزش بازار آن از نظراندازه‌گیری سود و زیان دوره، معمولاً مربوط تلقی نمی‌گردد. زیرا، مدیریت واحدسرمایه گذار، قصد یا توان آن را ندارد که این ارزش را از طریق فروش سرمایه گذاریمتبلور سازد. بدین‌ترتیب، کاهش در ارزش بازار این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها لزوماًکاهش دایمی محسوب نمی‌شود. همچنین وقوع زیان عملیاتی در یک یا چند سال متوالی درواحد سرمایه‌پذیر الزاماً به معنای وقوع کاهش دایمی در ارزش سرمایه‌گذاری درسهامآن واحد نیست.

منظور از کاهشدایمی در ارزش سرمایه‌گذاری، کاهشی است که انتظار نمی‌رود دربلندمدت برگشت شود. دایمیبودن کاهش در ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت باید با توجه به مجموعه مواردی ازقبیلمتغیرهای اقتصادی، شرایط حاکم برصنعت (مثلاً شدت ‌رقابت ‌و شتاب تغییرات درفناوری)، فعالیتهای انتفاعی واحد سرمایه‌پذیر، تداوم زیاندهی ،عدم بازگشت ارزشهایاولیه بازار به مدت طولانی یا استمرار کاهش ارزش، سنجیده شود. درهرحال مسئولیتتعیین موقتی یا دایمی بودن کاهش ارزش سرمایه‌گذاریهای بلندمدت با مدیریت واحدسرمایه گذار است که برای این منظور ضروری است از نظر کارشناسان با صلاحیتاستفاده شود.

درصورت احرازدایمی بودن کاهش در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری بلندمدت، ارزش سرمایه‌گذاری ودرنتیجه مبلغ ذخیره کاهش ارزش آن، برمبنای ارزش فعلی جریانهای آتی وجوه نقد موردانتظار از سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود. درتعیین ارزش سرمایه‌گذاری، توجه بهعواملی از قبیل ریسک، میزان سهام متعلق به واحد سرمایه‌گذار در واحد سرمایه‌پذیر،محدودیت در توزیع سود سهام توسط واحد سرمایه‌پذیر و محدودیت در واگذاری سهام آننیز ضروری است.

 

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 62

پاسخ به پرسشهایفنی : شماره 62

شماره 62

تاریخ : 14/6/1384

 

پرسش :

مادام که افزایشسرمایه در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد مبالغ مربوط به افزایش سرمایهچگونه در صورتهای مالی شناسایی و منعکس می‌شود؟

 

 

پاسخ :

پس از تصویبافزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، مبالغ مرتبط با موارد زیردرحسابی به نام ” علی‌الحساب افزایش سرمایه“ ثبت می‌شود:

الف – وجوه نقددریافتی، در زمان دریافت

ب – مطالبات حالشده اشخاص ، در زمان پذیره‌نویسی حق تقدم

پ – انتقال ازمحل سود انباشته و اندوخته‌ها، در زمان تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع

علی الحسابافزایش سرمایه به منزلة آوردة صاحبان سهام تلقی و جزء مبادلات با صاحبان سهاممحسوب می‌شود. لذا تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها، باید در بخشحقوق صاحبان سهام و بلافاصله بعد از سرفصل سرمایه ثبت شده تحت عنوان ”افزایشسرمایه در جریان“ منعکس شود.

 

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 61

پاسخ به پرسشهایفنی : شماره 61

شماره : 61

تاریخ : 13/4/1384

 

پرسش :

درمواردی که بابتعلی‌الحساب معاملات با خریداران و فروشندگان، چک یا سایر اسناد مدت‌دار دریافتیا صادر میگردد، تا زمانی که مبلغ این‌گونه اسناد عملاً تأدیه نشده است، آیااطلاق پیش‌دریافت و پیش‌پرداخت به این‌گونه اقلام و شناسائی آنها تحت این عناویندرصورتهای مالی صحیح است؟

 

 

پاسخ :

اگرچه طبق روشمورد عمل در شرکتها، این‌گونه اسناد به‌عنوان پیش‌پرداخت یا پیش‌دریافت در دفاترثبت می‌گردد، اما برای مقاصد تهیه صورتهای مالی ، لازم است مبلغ این‌قبیل اسنادکه تاتاریخ ترازنامه عملاً تأدیه نگردیده و درنتیجه تحت عناوین اسناد دریافتنییا پرداختنی در دفاتر باقیمانده است ، از پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت متناظر آنکسر شود. ضمناً در موارد با‌اهمیت، ارائه اطلاعات مربوط در یادداشتهای توضیحیضروری است.

 

 

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
X